Menu
Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Cookies

Polityka Prywatności i Plików Cookies §1. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przyjęte przez Fundację Trading Jam Session (dalej: Fundacja) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE. (dalej: RODO);

- ustawą z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, 2201, z 2018 r. poz. 138, 650), która jest implementacją dyrektywy 2002/58/WE zmienionej dyrektywą 2009/136/WE

2. Polityka jest adresowana do wszystkich użytkowników strony internetowej (dalej: Strona) Sklepu Internetowego Fundacji jak również osób nawiązujących kontakt z Fundacją za pośrednictwem e-mail lub listownie oraz zawierających jakiekolwiek umowy z Fundacją. Użytkownikiem strony internetowej Sklepu Internetowego Fundacji jest każda osoba odwiedzająca tę Stronę.

§2. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Trading Jam Session, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa NIP: 7011067477, KRS 0000940609

2. Kontakt z Administratorem w zakresie wszelkich kwestii związanych z przetwarzaniem Danych osobowych nawiązać można pod adresem e-mail: fundacja@tradingjam.pl lub pisemnie pod adresem ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa.

§3. Pozyskiwanie danych osobowych

1. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osób których dotyczą lub od kontrahentów Administratora, którzy przekazali Administratorowi swoje dane osobowe w ramach: nawiązania kontaktu z Administratorem lub zawarcia umów i w celu ich realizacji.

2. Dane osobowe mogą być pozyskiwane poprzez:
- wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Fundacji;
- złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym Fundacji;
- kontakt listowny na adres Fundacji;
- wizytę Stronie Sklepu Internetowego Fundacji (za pomocą wykorzystywanych przez Stronę plików cookies).

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w określonych przypadkach może być niezbędne do podjęcia określonych czynności przez Administratora (np. w celu nawiązania kontaktu, zawarcia umowy, realizacji umowy).

4. Pozyskiwanie danych osobowych użytkownika podczas wizyty na Stronie związane jest wyłącznie z wykorzystywaniem przez Stronę plików cookies. Szczegółowe informacje na temat ich wykorzystywania znajdują się w §10.

§4. Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora następuje w przypadku: - udzielenia zgody na przetwarzanie;
- gdy jest to niezbędne do zawarcia i realizacji zawartych z Fundacją umów;
- gdy jest to niezbędne dla celów dochodzenia roszczeń prawnych;

- gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji lub interesu osób trzecich, z zastrzeżeniem iż nie narusza to interesów lub praw przysługujących osobie, której dane dotyczą.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów wskazanych w niniejszym dokumencie, zgodnie z zasadą minimalizacji danych.

§5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1. Fundacja przetwarza dane osobowe wyłącznie w przypadkach gdy i w zakresie w jakim, jest to zgodne z prawem, na podstawie następujących przepisów prawa:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie w jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie: imienia, nazwiska, firmy, danych adresowych, numeru NIP, numeru REGON, numeru PESEL, numeru konta bankowego, adresu e-mail – w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie: imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, numeru telefonu, numeru PESEL, adresu e-mail i innych przekazanych danych - gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.:
- w zakresie, w jakim jest to niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ułatwieniu współpracy / realizacji umowy;
- w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub innym postępowaniu pozasądowym lub negocjacjach - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub praw Administratora lub obrony przed takimi
roszczeniami
d) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie danych takich jak: typ urządzenia, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, system operacyjny, ustawienia językowe, daty łączenia się ze Stroną i inne informacje techniczne odnośnie komunikacji, które uznawane są za dane osobowe wyłącznie w sytuacji gdy umożliwiają identyfikację danej osoby – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu i zarządzaniu Stroną Sklepu Internetowego przez Administratora oraz zapewnieniu bezpieczeństwa IT.

§6. Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

1. Administrator może w niezbędnym zakresie, w prawnie uzasadnionych przypadkach i z zachowaniem środków ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, udostępniać dane osobowe:
- podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym m. in.: dostawcom oprogramowania wspierającego procesy biznesowe, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom świadczącym usługi poczty elektronicznej i usługi hostingu, pracownikom oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi: księgowe, informatyczne, archiwizacyjne, prawne.

- organom administracji, organom ścigania, organom sądowym, organom regulacyjnym

§7. Bezpieczeństwo

1. Administrator stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych, w szczególności obejmujące zabezpieczenia przeciwko przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionej publikacji, nieuprawnionemu dostępowi oraz innym bezprawnym formom przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Przekazywanie danych osobowych przez Internet nie jest w pełni bezpieczne, dlatego pomimo stosowania przez Administratora adekwatnych środków w celu ochrony danych osobowych, Administrator nie może zagwarantować bezpieczeństwa przekazywanych danych, w związku z czym ich przekazywanie odbywa się na ryzyko osoby/podmiotu udostępniającego dane Administratorowi.

§8. Okres przechowywania danych

1. Administrator przechowuje dane osobowe w okresie niezbędnym dla realizacji celów dla których zostały udostępnione, wskazanych w niniejszej Polityce, m.in. dla realizacji obowiązków prawnych, księgowych lub regulacyjnych, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższego okresu przechowywania.

§9 Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

1. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do danych osobowych;
- prawo do sprostowania danych osobowych;

- prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych;
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą zgody, osobie tej przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Należy mieć na uwadze, iż możliwość skorzystania ze wszystkich uprawnień ww. może być ograniczona ze względu na konkretne okoliczności. W sytuacji gdy skorzystanie z danego prawa nie będzie możliwe, Administrator poinformuje osobę, której dane osobowe są przetwarzane o okolicznościach lub przepisach prawa, które uniemożliwiają skorzystanie z tego uprawnienia.

4. W celu skorzystania z ww. uprawnień lub uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących tych uprawnień lub przetwarzania danych osobowych, osoba której dane osobowe dotyczą proszona jest o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail fundacja@tradingjam.pl lub listownie na adres Fundacji.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych.

§10. Pliki Cookies

1. Strona Sklepu Internetowego Fundacji nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Strona Sklepu Internetowego Fundacji wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowiące dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe w postaci szeregu liter i cyfr, które mogą być przechowywane na dysku twardym urządzenia z którego wyświetlana jest Strona Sklepu Internetowego Fundacji.

3. Pliki cookies pełnią szereg różnych funkcji, służą m.in. do dostosowania zawartości stron www do preferencji użytkownika strony oraz optymalizacji procesu korzystania ze strony internetowej.

4. Istnieją różne rodzaje plików cookies, do podstawowych rodzajów należą:
- sesyjne pliki cookies –pliki specyficzne dla konkretnej wizyty, służące wysłaniu tzw. identyfikatora sesji (losowego ciągu cyfr wygenerowanego przez serwer), używane po to aby użytkownik Strony nie musiał ponownie wprowadzać tych samych informacji przy przejściu na kolejną stronę witryny lub po jej opuszczeniu. Są plikami tymczasowymi, które są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki internetowe i niezbędnymi do tego, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
- stałe pliki cookies - pliki, które zapisują informacje dotyczące preferencji użytkownika Strony Sklepu Internetowego, przechowywane pamięci podręcznej przeglądarki lub urządzenia przenośnego użytkownika, do czasu ich manualnego usunięcia przez użytkownika lub usunięcia ich przez przeglądarkę zgodnie z czasem żywotności wskazanym dla stałego pliku cookie. Dzięki tym plikom korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.).
- pliki cookies podmiotu podstawowego - są umieszczane przez stronę internetową, która jest odwiedzana
- pliki cookies podmiotów zewnętrznych - są umieszczane przez stronę inną niż ta, która aktualnie jest odwiedzana. Pochodzą np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług. Służą do zbierania danych z wielu różnych witryn internetowych lub sesji.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotu zewnętrznego i zaleca zapoznanie się z polityką cookies/polityką prywatności danego podmiotu zewnętrznego.

5. Więcej informacji na temat wszystkich kwestii związanych z plikami cookies można znaleźć na

www.allaboutcookies.org

6. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
a) dopasowania zawartości Strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają urządzenie użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlać Stronę Sklepu Internetowego;
b) zwiększenia funkcjonalności Strony Sklepu Internetowego oraz optymalizacji procesu korzystania z niej;
c) tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

7. Podczas pierwszej wizyty na Stronie Sklepu Internetowego użytkownik jest informowany o wykorzystywaniu plików cookies poprzez komunikat wyświetlany na Stronie. Zaakceptowanie lub zamknięcie okienka zawierającego ww. komunikat jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie plików cookies przez Stronę.

8. Oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych zazwyczaj domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez użytkownika w taki sposób, aby obsługa cookies była automatycznie blokowana lub aby użytkownik musiał być każdorazowo poinformowany o przesłaniu ich urządzenia użytkownika.

9. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
10.Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

- Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
- Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
- Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 - Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

11.Użytkownik w każdej chwili ma prawo wycofać swoją zgodę, zmienić ustawienia przeglądarki lub usunąć z niej pliki cookies.

12.Administrator informuje, że niewyrażenie lub cofnięcie ww. zgody lub zmiana ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Strony, ograniczyć jej funkcjonalność lub mieć wpływ na to, jak będzie się wyświetlać Strona Sklepu Internetowego Fundacji w przeglądarce internetowej użytkownika.

§11. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany w Polityce prywatności i plików cookies, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Strony internetowej.

2. Informacja o wprowadzeniu zmiany zostanie w sposób wyraźny wskazana w dokumencie Polityki prywatności i plików cookies wraz z linkiem przekierowującym do szczegółowych informacji o zmianach, które nastąpiły w postanowieniach niniejszego dokumentu i będzie on dostępny przez uzasadniony okres czasu po wprowadzeniu zmiany.

3. Na Stronie mogą pojawiać się linki do stron internetowych innych podmiotów. Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem stron internetowych innych podmiotów, nie są danymi przekazywanymi Administratorowi, tym samym nie podlegają niniejszej Polityce prywatności plików cookies, a Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych za ich pośrednictwem.

4. Strony internetowe innych podmiotów, do których linki znajdują się na Stronie, posiadają własne polityki prywatności określające sposób gromadzenia i przetwarzania danych w trakcie korzystania z nich, z którymi radzimy się zapoznać.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl